Đặt mua Tạp chí KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------

 

PHIẾU ĐẶT MUA TẠP CHÍ
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

(Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

 

Địa chỉ: 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại Tòa soạn: (024) 39365706; Fax: 024.3.9365 707

Điện thoại di động: (84) 0963137966

Email: tapchikhxh@vnn.vn

 

Tên đơn vị (hoặc cá nhân) đặt mua:.............................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................

Đại diện bởi ông (bà):.................................................................. Chức vụ: .................................

Điện thoại: ............................. Fax: .............................. Email:.....................................................

1.  Đăng ký đặt mua Tạp chí

(từ tháng ........ năm ............... đến tháng ........ năm ...............)

Số tháng đặt mua (1)

Số cuốn/tháng
(2)

Đơn giá

(3)

Thành tiền

(1) × (2) × (3)

12 tháng

________cuốn

_________.000đ

_______________.000đ

__________tháng

________cuốn

_________.000đ

_______________.000đ

 

2. Phương thức thanh toán

a. Chuyển khoản theo địa chỉ:

Tên chủ tài khoản:   Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam  Tài khoản số: 001.1.00.0225452

                                    Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

b. Hoặc thanh toán trực tiếp; hoặc gửi thư chuyển tiền qua đường bưu điện.

c. Đơn giá:

-         Mua trực tiếp Tạp chí tại Tòa soạn, 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 45.000đ/cuốn (Tiếng Việt) 75.000đ/cuốn (Tiếng Anh);

-         Đăng kí mua tạp chí trực tiếp tại Tòa soạn hoặc qua ĐT, Email (nếu gửi qua đường bưu điện, độc giả chịu chi phí gửi bưu điện).

3. Một số lưu ý

-         Phiếu đặt mua này có giá trị như Hợp đồng kinh tế;

-         Thanh toán ngay sau khi đặt mua hoặc khi nhận được thông báo của Tòa soạn;

-         Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam phát hành 1 số/tháng vào ngày 25 hàng tháng và được gửi (miễn phí bưu điện) theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng kí đặt mua Tạp chí của khách hàng.

                                                                ........................., ngày ........ tháng ........ năm ...............

                                                                                           NGƯỜI ĐẶT MUA

                                                                                        Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

Tải mẫu Phiếu đặt mua tạp chí tại đây:

/tailieu/phieu_dat_mua_tap_chi.docx