Liên kết website
Quảng cáo

Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. ĐT: 0912390354. Email: namlmvnu.edu.vn. (**) Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ĐT: 0986923598. Email: vuthanhvvh@yahoo.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Tiến sĩ, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. ĐT: 0983838391. Email: nxtrunghut@yahoo.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Tiến sĩ, Viện Nhà nước và Pháp luật. ĐT: 0983217171. Email: truongvinhkhang@yahoo.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) -2016
Tác giả: (*) Tiến sĩ, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ĐT: 0984638708. Email: nguyenlandung@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Phát triển. ĐT: 0912385446. Email: Ngabq@yahoo.com
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Thạc sĩ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. ĐT: 04 39422427. Email: Minhnhatphucloc@yahoo.com.vn.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. ĐT: 0989927867. Email: Thuantb01@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ĐT: 01226393545. Email: ngoctram1946@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Qui hoạch nông nghiệp, nông thôn. ĐT: 0903222629. Email: dinhlong1951@yahoo.com. (**) Thạc sĩ, Trường Đại học Vinh. ĐT: 0962662626. Email: haiyen.na@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 2(99) - 2016
Tác giả: Tiến sĩ, Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. ĐT: 0943241073. Email: havientriet@gmail.com.
Quảng cáo