Liên kết website
Quảng cáo

Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: Giáo sư, tiến sĩ khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. ĐT: 0904153125. Email: giaosuphanxuanson@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ĐT: 0918095869. Email: trinhhuuanh@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ĐT: 0983650450. Email: duchanh05@gmail.com. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) trong đề tài mã số I2.2-2012.24.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: (*) Thạc sĩ, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. ĐT: 0975427525. Email: hanhtt@ftu.edu.vn.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: (*) Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 0909530241. Email: lytunghieu@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: (*) Tiến sĩ, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ĐT: 0978139336. Email: nguyenlehavsh@yahoo.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: (*) Thạc sĩ, Thích Minh Thịnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. ĐT: 0904975877. Email: minhthinh1968@yahoo.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: (*) Thạc sĩ, Học viện Tài chính. ĐT: 0975336054. Email: anhnguyenngoc188@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: (*) Giáo sư, tiến sĩ, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ĐT: 0912038398. Email: luantd@gmail.com. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) trong đề tài mã số I3.3 - 2013.10.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2015
Tác giả: (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh. ĐT: 0904213832. Email: transiphan@yahoo.com
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: Tiến sĩ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ĐT: 0976135646. Email: longhue1979@gmail.com.
Tóm tắt: Tạp chí tiếng Việt số 1(98) - 2016
Tác giả: (*) Phó giáo sư, tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. ĐT: 0913203466. Email: phimanhhong@gmail.com.
Quảng cáo